Ga direct naar de inhoud

Verantwoord omgaan met gegevens

De Belastingdienst ontvangt en verwerkt jaarlijks miljoenen gegevens over burgers en bedrijven. Deze gegevens hebben wij nodig voor het heffen en innen van belastingen. We gebruiken de gegevens in de dienstverlening en om het toezicht en de handhaving uit te voeren.

De Belastingdienst beschikt over een grote hoeveelheid data. Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens. Iedere burger moet er immers vanuit mogen gaan dat wij deskundig, zorgvuldig en verantwoordelijk met deze informatie omgaan. Daar maken we ons hard voor.

Maar helaas is de omgang met gegevens in het verleden niet altijd goed gegaan. Dat was het geval bij de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Bij de verwerking van de gegevens in de FSV voldeden we niet aan privacywetgeving. Persoonsgegevens van burgers en ondernemers zijn toen onvoldoende beschermd. We doen er alles aan om dat waar mogelijk te herstellen. Tegelijk zorgen we ervoor dat we onze processen voor risicoselectie en verwerking van gegevens verbeteren.

Om nu en in de toekomst onze taken op het vlak van toezicht en dienstverlening goed uit te kunnen voeren, moeten we borgen dat we binnen de wettelijke kaders werken, met respect voor het recht op privacy van burgers en bedrijven. Daarvoor startte de Belastingdienst in 2020 het programma ‘Herstellen, verbeteren en borgen’, waarover de Belastingdienst met regelmaat rapporteert aan de Tweede Kamer.

Gebruik van de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Wij hebben de belangrijke taak om erop toe te zien dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen kan voldoen en het juiste toeslagbedrag ontvangt. Hiervoor worden computersystemen gebruikt, met daarin gegevens van miljoenen mensen.

Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Deze was bedoeld voor het registreren van risicosignalen. In de FSV waren gegevens van ca. 240.000 burgers geregistreerd. Uit onderzoek, onder andere door de Autoriteit Persoonsgegevens, bleek dat het gebruik van dit FSV-systeem op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo werden gegevens te lang bewaard, hadden teveel medewerkers toegang tot dit systeem en werd de informatie niet altijd juist gebruikt.

De conclusie is dat wij de FSV niet op de juiste manier hebben gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en is het systeem sindsdien niet meer in gebruik. De gegevens worden nog tijdelijk bewaard, alleen met het doel om alle betrokken burgers te kunnen informeren en hun vragen te kunnen beantwoorden.

Voor zover we nu weten, hebben veel mensen niets gemerkt als hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Maar er ook mensen zijn die onterechte gevolgen hebben ondervonden als we een FSV-registratie verkeerd gebruikten. Dan werkten we bijvoorbeeld niet mee aan minnelijke schuldsanering.

In stappen werkt de Belastingdienst aan oplossingen: door problemen uit het verleden in kaart te brengen. Door problemen nu op te lossen en de mogelijkheden te onderzoeken om burgers tegemoet te komen. En door ingrijpende verbeteringen door te voeren in onze werkwijzen.

Man zit achter de eettafel met een laptop en tootn een brief van de Belastingdienst aan een vrouw

Actueel

Mevrouw helpt mijnheer met belastingzaken

24 Juni 2022

Vormgeving tegemoetkoming FSV naar Tweede Kamer

24 Juni 2022

Het kabinet wil burgers en ondernemers tegemoetkomen die nadelige gevolgen hebben gehad van de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De denkrichting van het Kabinet staat in de ‘Vormgevingsbrief Tegemoetkoming FSV’ die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd. De komende maanden worden de…

30 mei 2022

Persbericht: ‘Aandacht voor institutioneel racisme binnen toezicht Belastingdienst en Toeslagen’

30 mei 2022

Op basis van meerdere voorbeelden uit de onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de Fraude signalering voorziening (FSV), aangetroffen werkwijzen bij Toeslagen en na toetsing langs het begrippenkader uit de mensenrechtelijke benadering van het College voor de Rechten van de Mens zoals…

8 Juni 2021

Blog: ‘Ik controleer of de deur echt op slot zit’

8 Juni 2021

Om te zorgen voor een financieel gezond Nederland heeft de Belastingdienst veel informatie nodig. Het Security Operations Center (SOC) van de Belastingdienst bewaakt onze gegevens door voortdurend te speuren naar mogelijke kwetsbaarheden. Gerben is een van de technical leads van het SOC. Om scherp…