Ga direct naar de inhoud

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid belastingdienst

Inkoop en de Belastingdienst

De maatschappij verandert en de Belastingdienst gaat hierin mee door moderne interactie met burgers en bedrijven centraal te stellen. Doelen hierbij zijn beter, efficiënter en goedkoper. Dit gebeurt ook bij de manier waarop de Belastingdienst inkoopt.

Een groot deel van de generieke inkopen van het Rijk is gecentraliseerd en wordt gedaan door 13 zogenoemde inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) en 7 specialistische inkoopcentra (SIC’s). Zij bundelen de vraag binnen het Rijk en kopen dit in. De Belastingdienst heeft ook een IUC. Heeft een Rijksonderdeel specifieke inkoopbehoeften dan worden deze ingekocht door het IUC waaronder dit onderdeel valt. IUC Belastingdienst is onderdeel van Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD).

Integriteit

Bestuurders en ambtenaren moeten integer handelen. Dit houdt in dat iedereen objectief benaderd wordt zonder iemand te bevoor- of te benadelen. In de gedragscode Integriteit Rijk staat precies wat het Rijk onder integriteit en integer handelen verstaat. Deze maakt helder wat wij van elkaar verwachten en wat burgers en externe partijen van ons mogen en kunnen verwachten. Ook de Belastingdienst houdt zich hieraan.

Specifiek voor het zakendoen met marktpartijen heeft de Belastingdienst de Businessetiquette opgesteld. Hierin kunnen de externe partijen lezen wat wel en niet toegestaan in de contacten met medewerkers van het IUC.

Onder integer handelen valt ook Europees aanbesteden. De Belastingdienst is dit verplicht omdat het een onderdeel is van de Rijksoverheid. In aanbestedingsprocessen streven wij altijd naar efficiency en een optimale prijs- kwaliteitverhouding.

Marktconsultaties

Zo nodig, is het voor de Belastingdienst mogelijk om ter voorbereiding op een Europese aanbesteding ideeën en mogelijke oplossingen te toetsen door middel van specifieke marktconsultaties of algemene leveranciersdagen. Ook u kunt hieraan meedoen. Dit is vrijblijvend en kosteloos. De aankondigingen van deze marktconsultaties en algemene leveranciersdagen publiceren wij op Tenderned.

Soms wordt een gesloten marktconsultatie georganiseerd en worden specifieke marktpartijen uitgenodigd zonder dat daar een open publicatie van is.

Aanbestedingswet

Op het sluiten van overeenkomsten voor leveringen, diensten en werken door de overheid zijn Europese regels van kracht. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Richtlijnen die door lidstaten worden omgezet in hun nationale wetgeving. Op dit moment is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Drempelwaarden

Onderdeel van de Europese richtlijnen zijn drempelwaarden. De Europese commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Voor het Rijk zijn de drempelwaarden voor zowel leveringen als diensten voor 2018 en 2019 vastgesteld op 144.000 euro, exclusief BTW. Bedraagt een nieuwe opdracht evenveel of meer dan de drempelwaarde? Dan moet deze Europees worden aanbesteed.

Rijksinkoopvoorwaarden

Op de inkopen van de Belastingdienst is de meest recente versie van de Algemene Rijksvoorwaarden (ARIV, ARVODI & ARBIT) van toepassing. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.

TenderNed

TenderNed is een digitaal marktplein voor aanbestedingen. IUC Belastingdienst publiceert hierop al haar uitgeschreven marktconsultaties en lopende aanbestedingen. Communicatie via Tenderned verloopt volledig digitaal.

Rijksinkoopregister

In het Rijksinkoopregister zijn alle Rijkscontracten te vinden die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. U vindt hierin informatie welke Rijkscontracten per Categorie wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).