Ga direct naar de inhoud

Werkwijzen Inkoop

Inkoper leest informatie over werkwijzen inkoop

Categoriemanagement

Strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten, samenwerken en specialiseren. Dat zijn drie belangrijke pijlers van categoriemanagement.
Categoriemanagement biedt een basis om vanuit één Rijksbreed perspectief te werken, waarbij deze werkwijze verder gaat dan bundeling van inkoop en het reduceren van kosten. Het leidt er ook toe dat beleidsdoelstellingen van het kabinet via de inkoop gerealiseerd kunnen worden. Onder meer draagt inkoop zo bij aan een duurzaam, sociaal en innovatief Nederland.

IUC Belastingdienst is verantwoordelijk voor de inkoop voor de categorieën:

 • Post- en pakketdiensten
 • Hotel- en vergaderaccomodaties
 • Representatie
 • Leren en ontwikkelen
 • Vakliteratuur & abonnementen
 • Enterprise Business Applications
 • ICT-totaaloplossingen

Door de herijking inkoopcategorieën 2019 ziet het pakket van IUC Belastingdienst er met ingang van 1 januari 2020 als volgt uit:

Vakkennis en persoonlijke ontwikkeling:

 • Leren en ontwikkelen
 • Vakliteratuur en abonnementen

Logistiek:

 • Verhuisdiensten
 • Post (Haagse Hub)
 • Afvoer vertrouwelijke informatiedragers

SLM-IBM:

 • SLM-IBM

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVI) en Rijksbrede kaderstelling

Op basis van de duurzaamheidsambities van de recente kabinetten wordt er op deze gebieden steeds meer van de departementen verwacht, in het bijzonder ten aanzien van de voorbeeldfunctie. De Belastingdienst sluit aan bij de Rijksbrede kaderstelling zoals die wordt vastgesteld in de interdepartementale commissies ressorterende onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De inkoopstrategie van het Rijk is erop gericht leveranciers meer uit te dagen en aan te moedigen duurzame producten en diensten te leveren en MVI bewust in te zetten voor waarde creatie. Door rekening te houden met MVI bij het maken van inkoopkeuzes wordt niet alleen ‘groener, socialer en/of duurzamer’ ingekocht, maar wordt verspilling voorkomen en kan de kwaliteit van een product of dienst toenemen.

Ambitie duurzaamheid en MVI Belastingdienst

De Belastingdienst streeft naar een slimmere, betere en op lange termijn stabiele duurzame bedrijfsvoering en levert een bijdrage aan de duurzame doelen die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Dat geven we vorm door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor het reduceren van energieverbruik in onze gebouwen. Voor de gebouwen waar we zelf verantwoordelijk zijn voor de energiekosten (specialities) onderzoeken we de mogelijkheden voor energiebesparing en energieopwekking.
We stimuleren de circulaire en biobased economy, door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen en het circulair maken van producten zoals kantoormeubilair en bedrijfskleding. Daarnaast onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het circulair maken van ICT-apparatuur. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en voor recycling en/of hergebruik bestemd.
Producten en diensten die nodig zijn ten behoeve van onze bedrijfsvoering kopen we maatschappelijk verantwoord in en waar mogelijk vragen we aan onze leveranciers een bijdrage aan social return.

DigiInkoop

DigiInkoop is het elektronische systeem dat de Rijksoverheid gebruikt voor het bestellen van goederen en diensten. Het maakt het inkoopproces makkelijker, rechtmatiger, professioneler en het ondersteunt elektronische facturatie. De Rijksoverheid stelt elektronisch factureren verplicht en heeft dit als zodanig opgenomen in de inkoopvoorwaarden.