Ga direct naar de inhoud

Waardebepaling onroerende zaak via vooroverleg

Publicatiedatum 08-07-2019, 14:40

De wijze waarop u een verzoek kunt indienen om zekerheid te verkrijgen over de waarde van uw onroerende zaak voorafgaand aan het indienen van de aangifte, wordt per 15 juli 2019 aangepast. Door ook waardebepaling van onroerende zaken aan te laten sluiten bij het vooroverleg, draagt het bij aan de uniformering en transparantie van standpuntbepaling door de Belastingdienst. Hierdoor is het voor de belastingplichtige vooraf duidelijk hoe de Belastingdienst handelt en wat verwacht kan worden.

Het fiscale belang van de waarde van onroerende zaken is erg groot. In de vastgoedwereld gaat veel geld om en de belasting die hierover moet worden betaald loopt snel op. Het is voor de belastingplichtige en de Belastingdienst dan ook van groot belang dat de juiste waarde van het onroerend goed in de aangifte terechtkomt.

Zekerheid

Om de juiste waarde te bepalen, zitten in het team Waardeonderzoek van de Belastingdienst taxateurs die dit kunnen beoordelen. De taxateurs voorzien de inspecteur bij het vooroverleg van advies. Door de werkwijze en voorwaarden van het vooroverleg aan te houden, beoogt de Belastingdienst meer efficiency en transparantie bij waardebepalingen van onroerende zaken.

Wat is vooroverleg?

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en de belastingplichtige en/of zijn vertegenwoordiger. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Het verzoek moet een onderbouwd standpunt bevatten.

Vooroverleg bij de waardering van onroerende zaken?

Als een belastingplichtige zekerheid wil over de waarde van onroerende zaken voorafgaand aan het indienen van de aangifte, dan kan hij een verzoek om vooroverleg doen. Zie hiervoor de pagina vooroverleg/rulings. Het moet dan gaan om een specifieke situatie en over de manier waarop wet- en regelgeving in dat geval door de Belastingdienst wordt toegepast. Bijvoorbeeld de waarde van een pand bij een fusie of een splitsing van een bedrijf.

Onderbouwing

Uit het verzoek van de aanvrager moeten de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken. Verzoeken om vooroverleg worden slechts in behandeling genomen indien deze voldoende onderbouwd zijn. Bij een waardevaststelling van onroerende zaken worden - naast het noemen van een waarde - hoge eisen gesteld aan de onderbouwing. Een voldoende onderbouwing is in ieder geval een taxatierapport dat voldoet aan de eisen van het Nederlands register voor vastgoed taxateurs (NRVT) dan wel van de Autoriteit financiële markten (AFM). Het meeleveren van een dergelijk rapport stellen we niet verplicht, een andere onderbouwing is ook mogelijk, maar dient aan vergelijkbare kwaliteitseisen te voldoen. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de Belastingdienst duidelijkheid geven aan de indiener van het verzoek.

Voorwaarden

Het verzoek om vooroverleg vervangt de gezamenlijke taxatie, waarbij vooraf zekerheid kon worden verkregen over de waarde van de onroerende zaak. Het vooroverleg is niet bedoeld voor belastingadvies of voor situaties die rechtstreeks volgen uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als de eigen woning al een WOZ-beschikking heeft.

Informatie

Lees meer op de site van vooroverleg voor meer informatie over de waardebepaling. Hier is ook een checklist te vinden.

Zie ook
· WOZ-viewer (wozwaardeloket.nl)

Deel deze pagina