Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Informatie over Project Debet-Creditcards

Er zijn belastingplichtigen die beschikken over niet-aangegeven buitenlands vermogen. Het vermogen blijft dan uit zicht van de overheid en er wordt geen belasting over betaald. De exacte (financiƫle) omvang van het nalevingstekort dat hierdoor ontstaat is onbekend, maar wordt hoog ingeschat.

Daarnaast is de herkomst van geld op rekeningen in het buitenland, vaak moeilijk te controleren. De kans bestaat bijvoorbeeld dat de gelden uit misdaad verkregen zijn. Het witwassen van crimineel verkregen gelden werkt ondermijnend voor de samenleving en is strafbaar.

Samenwerking

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen om het probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen aan te pakken. Het doel is om gezamenlijk tot een rijksbrede en integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. De pakkans wordt hierdoor steeds groter en zwartspaarders riskeren bij ontdekking naast het kwijtraken van een flink stuk van hun vermogen, ook strafrechtelijke vervolging.

De aanpak

Uitgangspunt voor het project Debet- Creditcards is een risico-analyse die is gedaan op het gebruik van buitenlandse debet/credit-cards in Nederland. Nadat de identiteit van de kaarthouder is achterhaald wordt de keuze gemaakt of de zaak administratief dan wel strafrechtelijk afgedaan wordt. In het geval van een administratieve afdoening zal de Belastingdienst naast een navorderingsaanslag ook een boete (tot maximaal 300%) opleggen. In het geval van een strafrechtelijke afdoening zullen de FIOD en het Openbaar Ministerie naast opsporing en vervolging het wederrechtelijk verkregen voordeel terugvorderen.

Naast het identificeren van de kaarthouders wordt er binnen dit project ook aandacht besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, waaronder notarissen, accountants, belastingadviseurs en boekhouders die actief betrokken zijn bij het opzetten van belastingconstructies, onvolledige informatie verstrekken (aan de Belastingdienst) en zich niet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft).

Deze facilitators riskeren naast een tuchtrechtelijke klacht ook strafrechtelijke vervolging. Juist aan deze beroepsgroepen, in hun rol als poortwachter kennen wij een belangrijke en zelfstandige rol toe in de bestrijding van zowel belastingfraude als witwassen.

Het OM, de FIOD en de Belastingdienst streven ernaar om met dit project te bevorderen dat belastingplichtigen informatie verstrekken over hun buitenlands vermogen. Door buitenlands vermogen niet aan te geven kan een correct en rechtvaardige belastingheffing niet worden bewerkstelligd.

Het project Debet-Creditcards heeft tot nu toe ongeveer 11 miljoen euro aan belastinggeld opgeleverd. Dit is exclusief de resultaten uit strafrecht door FIOD en OM.

De Belastingdienst ziet graag dat iedereen zijn vermogen aangeeft en zijn belasting betaalt, zowel in Nederland als in het buitenland. Nederlands belastingplichtigen die vermogen verhullen, duperen de schatkist en daarmee alle Nederlanders. Met ons belastinggeld betalen we immers onze voorzieningen.

Door structurele uitwisseling van gegevens met buitenlandse overheden en het benutten van eigen detectiemogelijkheden, wordt de kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt steeds groter.

Het is daarom vaak slechts een kwestie van tijd dat de Belastingdienst achter het verzwegen vermogen komt. Burgers die vermogen verhullen worden gepast aangepakt waarbij ook strafrechtelijke vervolging tot de mogelijkheden behoort.

Onder meer door dit project willen we duidelijk maken dat het buiten beeld houden van buitenlands vermogen niet loont. Het wordt maatschappelijk ook niet (langer) geaccepteerd. Belastingplichtigen met verborgen vermogen in het buitenland kunnen zich melden bij de Belastingdienst.