Go directly to content
Naar de homepage

Factsheet Internationale invordering Toeslagen

Op grond van wet en regelgeving kan iedere burger in Nederland een toeslag aanvragen als hij daar recht op heeft en aan de voorwaarden voldoet. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook toeslagen worden aangevraagd wanneer een burger niet in Nederland woont. De gekozen wettelijke voorschotsystematiek om toeslagen uit te keren brengt met zich mee dat na afloop van een toeslagjaar nabetalingen of terugvorderingen van te veel uitgekeerde toeslagbedragen plaatsvinden.

De Belastingdienst maakte een overzicht  van de openstaande toeslagschulden in het buitenland nadat bleek  dat Bulgaarse burgers de te veel aan uitbetaalde toeslagbedragen niet terugbetaalden. Het bedrag aan openstaande toeslagschulden in het buitenland was in juni 2015 € 139,5 miljoen. In 2015 zijn maatregelen genomen om het proces van de invordering van de toeslagschulden in het buitenland een impuls te geven:

  • Het sturen van brieven naar alle mensen in het buitenland met een toeslagschuld.
  • Het doen van inlichtingenverzoeken voor burgers die in het buitenland wonen maar met een onbekend woonadres.
  • Intensivering van de invordering specifiek gericht op België, Duitsland en Polen (in deze drie landen staat ruim een derde van de totale toeslagschuld uit).
  • De uitbreiding van de capaciteit bij het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst en het inschakelen van incassobureaus in het buitenland.
  • Het instellen van een regieteam van specialisten op verschillende beleidsterreinen en van verschillende ministeries om de invorderingsinspanning te monitoren en te evalueren.

Ook zal in nieuwe fiscale verdragsonderhandelingen door de staatssecretaris van Financiën worden ingezet op bepalingen die zien op de terugvordering van alle toeslagen. Bovenstaande maatregelen hebben er mede toe geleid dat het openstaande bedrag aan toeslagenschulden in het buitenland is afgenomen met  € 58,2 miljoen. In juni 2015 was dit nog een bedrag van €139,5 miljoen. In februari 2017 was dit 81,3 miljoen.