Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Staatssecretaris informeert Kamer over schenk- en erfbelasting

31 januari 2018 15:04

De staatssecretaris van Financiën heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en erfbelasting en neerwaartse bijstelling van de inkomsten in de schenk- en erfbelasting over 2017. Deze hangt deels met die vertraging samen. In de brief gaat hij in op oorzaken en maatregelen, zoals inzet van extra capaciteit, die inmiddels zijn genomen om gevolgen voor belastingplichtigen te verminderen.

In de brief wijst hij er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij  gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan. Dit zijn problemen die eerder zijn geconstateerd en worden aangepakt. Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

Maatregelen

Bij belastingaanslagen over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Belastingrente die al geheven is over aangiften vanaf die datum wordt teruggegeven.

Ook komt er capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.

Erfbelasting

Voor de erfbelasting wordt extra capaciteit ingezet om de achterstand in aanslagoplegging in 2018 geheel in te lopen, met het doel om aan het einde van dit jaar weer op een reguliere werkvoorraad te zitten. De vertraging betekent overigens geen verminderde opbrengst. Die bedragen worden in latere jaren alsnog geïnd.

Schenkbelasting

Bij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van  definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen.

Het komende jaar zullen – zo nodig met inzet van extra capaciteit – de binnenkomende aangiften schenkbelasting zoveel als mogelijk worden omgezet in voorlopige aanslagen, zodat de werkvoorraad op dat punt aan het einde van het jaar is genormaliseerd. Zodra in 2019 het opleggen van definitieve aanslagen mogelijk wordt, volgt daar een inhaalslag.

Communicatie

Op dit moment is het grootste gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die al aangifte voor de erfbelasting hebben gedaan en te maken krijgen met de vertraagde afhandeling per brief geïnformeerd. Daarnaast is de informatie op de website van de Belastingdienst aangepast en worden belastingplichtigen via de Belastingtelefoon geïnformeerd. In december zijn brieven verstuurd naar de KNB en naar intermediairs om ze te informeren over een binnen de Belastingdienst ingestelde postbus voor ‘complexe situaties’, die met voorrang worden behandeld. Ook kan telefonisch contact worden opgenomen met het serviceteam nabestaanden van de Belastingdienst. Informatie over deze voorrangsprocedure is ook op de website van de Belastingdienst opgenomen. Belastingplichtigen die een aangifteformulier downloaden van de website van de Belastingdienst krijgen een melding dat het langer kan duren voordat zij een reactie krijgen.

De Kamerbrief nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.