Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Organisatie Belastingdienst/Toeslagen

Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur- , zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor huur, zorg of kinderopvang. Jaarlijks ontvangen ruim 6 miljoen huishoudens maandelijks één of meer toeslagen.

De beleidsverantwoordelijkheid en het budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers; Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kindgebonden budget en kinderopvang toeslag), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (huurtoeslag) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (zorgtoeslag).

Missie

Het juist, tijdig en rechtmatig toekennen en uitbetalen van toeslagen op een efficiënte manier en met minimale inspanning voor de burger.

Kerntaken

Vaststellen recht: Belastingdienst/Toeslagen beoordeelt na een aanvraag om toeslag volgens wettelijk vastgestelde criteria of burgers daar ook recht op hebben. Ook wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld.

Uitkeren en terugvorderen van de toeslag

Belastingdienst/Toeslagen betaalt het voorschot op de toeslag uit. We maken de toeslagen over voordat de maand begint, namelijk rond de 20e van de maand ervoor. Als bij de definitieve berekening, na afloop van het toeslagjaar, blijkt dat dit voorschot te hoog of te laag was dan volgt een terug- of nabetaling.

Historie

Belastingdienst/Toeslagen is in 2005 opgericht om een aantal inkomensafhankelijke regelingen voor zorg, wonen en kinderen, te harmoniseren. Dit moest leiden tot meer transparantie voor de burger, vermindering van uitvoeringskosten en een effectieve aanpak van de armoedeval. Omdat de Belastingdienst beschikte over de inkomensgegevens , noodzakelijk voor de uitvoering, kregen zij van de regering deze uitvoeringstaak.
De taken van de huursubsidie, nu huurtoeslag, nam Belastingdienst/Toeslagen in 2006 over van het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De zorgtoeslag is onderdeel van het in 2006 geïntroduceerde zorgstelsel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het kindgebonden budget werd ingevoerd op 1 januari 2009 en verving de kinderkorting voor de inkomstenbelasting (Voor 2008 gold een tijdelijke regeling; de kindertoeslag). De kinderopvangtoeslag verving de “tegemoetkoming kinderopvang” die al door de Belastingdienst werd uitgevoerd.

Hoe werken we

Mijn toeslagen

Burgers kunnen door in te loggen met hun DigiD op de portal “Mijn toeslagen” toeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven. Om het gemakkelijk te maken tonen wij de bij ons bekende gegevens: adres en Burgerservicenummer van partner en kinderen. Nadat de burger alle verplichte informatie heeft ingevoerd, wordt een voorlopige berekening gemaakt van de te verwachten toeslag op jaarbasis. In de portal kan de burger het proces van zijn aanvraag of wijzigingen volgen. De (voorschot)beschikking en uitbetaling van de toeslag volgen automatisch.

Het tijdig doorgeven van de meest actuele persoonlijke gegevens (bijv. inkomen, of uren kinderopvang) door de burgers is belangrijk. Zo kunnen zij voorkomen dat ze niet te veel of te weinig toeslagvoorschot ontvangen.

8 miljoen betalingen per maand

Maandelijks 6 miljoen voorschotbeschikkingen

Geautomatiseerd proces

Massaal en digitaal proces

Het hoofdproces wordt massaal en geautomatiseerd uitgevoerd. Hierin onderscheiden we verschillende sub processen.

Beschikken; voorlopige toekenning

Eén keer per maand beslist Belastingdienst/Toeslagen op de nieuwe aanvragen of wijzigingen. Dit noemen we beschikken. Dit gebeurt een paar weken voor de maandelijkse uitbetalingen van de voorschotten. Bij het merendeel gaat dit automatisch. Bij een gedeelte van de aanvragen of wijzigingen lukt dit niet. Dit komt doordat de gegevens die een burger doorgeeft afwijken van onze brongegevens. Of omdat de nieuwe aanvragen of wijzigingen door ons als risicovol zijn beoordeeld. Deze worden dan handmatig beoordeeld en vervolgens weer automatisch verwerkt. Maandelijks verstuurt Belastingdienst/Toeslagen gemiddeld 300.000 beschikkingen naar aanleiding van nieuwe aanvragen en wijzigingen.

Uitbetalen

Met een beschikking kan het voorschot van de toeslag worden uitbetaald.
Rond iedere 20e dag van de maand betaalt Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten uit. Dit zijn maandelijks ongeveer 8 miljoen betalingen.

Beschikken: de definitieve toekenning

De hoogte van het voorschot van toeslagen is gebaseerd op actuele gegevens. Sommige gegevens zijn echter pas na afloop van het jaar bekend, zoals het toetsingsinkomen. Dit is het gezamenlijke inkomen van de aanvrager, de eventuele toeslagpartner en voor de huurtoeslag de medebewoner(s). Na afloop van het jaar stelt Belastingdienst/Toeslagen het recht op toeslagen vast. Dan weten we wat het werkelijke inkomen was. We gebruiken hiervoor de Basisregistratie inkomen. In meer dan de helft van de gevallen is er geen verschil tussen de voorlopige en de definitieve berekening. In de overige gevallen leidt dit tot terug- of nabetalingen. (linkje naar cijfers)

Automatisch continueren

In december ontvangen alle burgers die een toeslag hebben automatisch een nieuwe berekening voor het jaar erop. Jaarlijks verstuurt Belastingdienst/Toeslagen rond december ruim 6 miljoen van deze voorschotbeschikkingen.

Dienstverlening

Burgers verwachten van Belastingdienst/Toeslagen een goede dienstverlening. Andersom verwachten wij dat burgers zich aan de regels en plichten houden. Wij streven er naar het aantal burgers en bedrijven dat vrijwillig hun verplichtingen nakomt (compliance) maximaal te vergroten. Dit doen we door:

Juiste voorlichting

Gebruiksvriendelijke website en portal

Goed geïnformeerde dienstverleners

Gebruikersonderzoek

Hulp voor burgers

Sommige burgers hebben moeite met het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen begrijpt dit en biedt daarom extra service en uitleg via de Belastingtelefoon en social media. Ook is het mogelijk een afspraak te maken met een medewerker op een van de belastingkantoren.

Wie meer hulp nodig heeft bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen kan ook terecht bij onze partners op locatie. Dit zijn: Toeslagenservicepunten (TSP) en Toeslagendienstverleners (TDV). De TSP leggen zich toe op alle toeslagen. Deze servicepunten zijn te vinden bij: gemeenten, vluchtelingenwerk, sociaal raadslieden, welzijnsorganisaties, penitentiaire inrichtingen en TBS klinieken. De TSP hebben autorisatie om voor burgers toeslagen aan te vragen en wijzigingen door te geven.

Dienstverleners (TDV) zijn organisaties die vanuit hun expertise in aanraking komen met toeslagen. Dit zijn vooral kinderopvanginstellingen en verhuurdersorganisaties. Zij kunnen rechtstreeks bellen met de helpdesk voor dienstverleners. Hierdoor zijn zij in staat om hun klanten beter te informeren en ondersteuning op maat te geven.

Zie ook

Deel deze pagina