Direct naar inhoud
Naar de homepage

Hoe werken we?

Hoe werken we?

Volgens welke strategie werkt de Belastingdienst? Hoe zorgen we ervoor dat de regels worden nageleefd, nu en in de toekomst? En welke rol spelen gegevens en data-analyse daarbij? Op deze pagina leest u daarover meer.

Strategie Belastingdienst

Het is de strategie van de Belastingdienst te bevorderen dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf de regels naleven (compliance).

De kern van de strategie is dat de Belastingdienst, afhankelijk van de aard van compliancerisico’s en de gewenste effecten, de best mogelijke keuzes in uitvoering en toezicht wil maken gegeven de beschikbare capaciteit en middelen. Daarbij wordt toegezien op een evenwichtige spreiding van de toezichtactiviteiten.

De basis onder de strategie is vertrouwen en is er op gericht het voor de goedwillende burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken aan hun verplichtingen te voldoen en kwaadwillenden te corrigeren. De behandeling wordt afgestemd op het gedrag dat burgers en bedrijven laten zien.

Onderdeel van deze strategie vormt ook de samenwerking met de maatschappelijk en fiscaal dienstverleners die burgers en bedrijven vertegenwoordigen. We bieden hen ondersteuning in het kader van ‘help de helper’ opdat zij hun cliënten goed kunnen helpen bij het zakendoen met de Belastingdienst.

De Belastingdienst gebruikt data uit verschillende bronnen en combineert die data om zijn informatiepositie te verrijken en daarmee zijn handhaving zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten (informatiegestuurd werken).

Download de Strategie Belastingdienst.

Toekomstvisie handhaving Belastingdienst

In deze animatie kun je zien hoe de handhaving zich ontwikkelt. De belangrijkste ontwikkeling is dat er steeds meer instrumenten worden ingezet in de fase voordat de aangifte of de aanvraag voor een toeslag worden ingediend. Zo kunnen fouten worden voorkomen in plaats van dat ze achteraf moeten worden hersteld.

 

Handhavingsbrief

In 2017 heeft de Belastingdienst zijn strategie voor één doelgroep verder uitgewerkt, namelijk voor de doelgroep Particulieren, die te maken heeft met de inkomensheffing. De handhavingsbrief geeft inzicht in de keuzes die in 2018 voor deze doelgroep zijn gemaakt en de activiteiten die worden uitgevoerd. In oktober 2018 verschijnt een de opvolger van de handhavingsbrief, als onderdeel van het Jaarplan 2019.

Data en privacy

Beslissingen over het heffen van belastingen of toekennen van toeslagen en keuzes in de handhaving maken we op basis van informatie. De belangrijkste bron zijn de gegevens die belastingplichtigen, toeslaggerechtigden en organisaties die informatieplichten hebben (zoals banken en verzekeraars) aan ons aanleveren. Die slaan we veilig op in onze eigen systemen. Verder putten we uit overheidsbrede basisregistraties zoals de Basisregistratie personen, het Handelsregister en het Kadaster. We gebruiken ook de gegevens van buitenlandse belastingdiensten.

We investeren volop in de nieuwe mogelijkheden van data-analyse. Die stellen ons in staat de data die al in onze systemen staan te koppelen en daar patronen in te ontdekken. Zorgvuldig omgaan met gegevens van klanten en bescherming van de privacy staan hoog in het vaandel. De Belastingdienst heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht waar we strikt de hand aan houden. En we zorgen dat onze gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Uitvoering Belastingplan

De Belastingdienst is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het Belastingplan. Daarin staan de fiscale plannen van het kabinet. Ieder jaar treft de Belastingdienst direct na Prinsjesdag voorbereidingen om het Belastingplan goed uit te kunnen voeren. Lees alles over de uitvoering van het Belastingplan en uitvoeringstoetsen.