Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Hoe werken we?

Hoe werken we?

Volgens welke strategie werkt de Belastingdienst? Hoe zorgen we ervoor dat de regels worden nageleefd, nu en in de toekomst? En welke rol spelen gegevens en data-analyse daarbij?

Strategie Belastingdienst

Het is de strategie van de Belastingdienst te bevorderen dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf de regels naleven. Dit heet compliance.

De kern van de strategie is dat de Belastingdienst, afhankelijk van de aard van compliance-risico’s en de gewenste effecten, de best mogelijke keuzes in uitvoering en toezicht wil maken, gegeven de beschikbare capaciteit en middelen. Een evenwichtige spreiding van de toezichtactiviteiten is daarbij belangrijk.

De basis van de strategie is vertrouwen. De strategie is er op gericht het goedwillende burgers en bedrijven zo makkelijk mogelijk te maken aan hun verplichtingen te voldoen en kwaadwillenden te corrigeren. Onze behandeling is afgestemd op het gedrag dat burgers en bedrijven laten zien.

De strategie heeft ook aandacht voor de samenwerking met de maatschappelijk en fiscaal dienstverleners. Zij vertegenwoordigen burgers en bedrijven. We bieden hen ondersteuning in het kader van ‘help de helper’. Zo kunnen zij hun cliënten goed helpen bij het zakendoen met de Belastingdienst.

De Belastingdienst gebruikt data uit verschillende bronnen. We werken informatiegestuurd. Dat betekent dat we die data gebruiken om onze informatiepositie te verrijken en daarmee de handhaving zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.

Meer weten? Lees de Strategie Belastingdienst.

Toekomstvisie strategie Belastingdienst

Onderstaande animatie laat zien hoe onze strategie zich ontwikkelt. De belangrijkste ontwikkeling is dat we steeds meer instrumenten inzetten in de fase vóórdat de aangifte of de aanvraag voor een toeslag wordt ingediend. Zo voorkomen we fouten, in plaats van deze achteraf te herstellen.

Jaarplan

De Belastingdienst wil aanspreekbaar zijn voor de samenleving. In het Jaarplan geven we vooraf inzicht in de opgaven waarvoor wij ons in de uitvoering van onze taken gesteld zien. En de keuzes die we daarin maken. Voor 2019 heeft de Belastingdienst de aanpak uitgewerkt voor 3 specifieke doelgroepen: burgers die aangifte doen voor inkomstenbelasting niet-winst, ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf en toeslaggerechtigden.

Data en privacy

Beslissingen over het heffen van belastingen of toekennen van toeslagen en keuzes in de uitvoering en het toezicht worden gemaakt op basis van informatie. De belangrijkste bron zijn de gegevens die belastingplichtigen, toeslaggerechtigden en organisaties die informatieplichten hebben (zoals banken en verzekeraars) aan de Belastingdienst aanleveren. Die worden veilig in de eigen systemen opgeslagen. Verder put de Belastingdienst uit overheidsbrede basisregistraties zoals de Basisregistratie personen, het Handelsregister en het Kadaster. Ook gebruiken we gegevens van buitenlandse belastingdiensten.

We investeren volop in data-analyse. Dat maakt het mogelijk de data die al in de eigen systemen staan te koppelen en daar patronen in te ontdekken. De Belastingdienst heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig omgaan met gegevens van klanten en bescherming van de privacy hoog in het vaandel staan. We werken er hard aan dat de gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid wetgeving

Uitvoering en toezicht zijn gebaat bij eenvoudige, solide en fraudebestendige wetgeving. Met uitvoeringstoetsen geeft de Belastingdienst inzicht in de gevolgen voor de uitvoering van voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving. Is het voorstel haalbaar? Wat is er nodig om de voorstellen op tijd in te voeren? Wat betekent het voorstel voor de communicatie tussen de Belastingdienst en burgers en bedrijven?

Elk jaar toetst de Belastingdienst het Belastingplan aan de fiscale plannen van het kabinet. Deze uitvoeringstoetsen leggen we voor aan het Kabinet en gaan met de wetsvoorstellen mee naar het parlement. Ieder jaar treft de Belastingdienst direct na Prinsjesdag voorbereidingen om het Belastingplan goed uit te voeren. Lees meer over de uitvoering van het Belastingplan en uitvoeringstoetsen.