Ga direct naar de inhoud

Verbeteren van beheer en verwerking gegevens

Publicatiedatum 20-04-2022

In oktober 2020 is bij de Belastingdienst het verbeterprogramma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) gestart. Naast het informeren van burgers die geregistreerd stonden in de FSV en het tegemoetkomingsbeleid houdt het programma zich bezig met onderzoek rondom de FSV en de gegevensverwerking bij de Belastingdienst, het verbeteren en borgen van de naleving van de privacywetgeving, en het verbeteren van risicoselectie en de behandeling van risicosignalen.

Periodiek informeert de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst met een kamerbrief de Tweede Kamer van de ontwikkelingen van het programma HVB.In oktober 2020 is bij de Belastingdienst het verbeterprogramma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) gestart.

Man en vrouw zitten achter een laptop en bekijken een brief van de Belastingdienst. Op de achtergrond zit een meisje in een zitbank.

Herstel

Het programma HVB informeert burgers over hun registratie in de FSV en werkt een tegemoetkomingsbeleid uit. Daarnaast wordt gewerkt aan het herstel van het onrechtmatig gebruik en vastlegging van gegevens binnen de Belastingdienst en het onrechtmatig delen van gegevens met andere instanties. Onderzoek is belangrijk om inzicht te krijgen en daarmee de juiste stappen te zetten.

Verbeteren en borgen

Onderzoeken hebben laten zien dat er structurele verbeteringen nodig zijn. Enerzijds moeten de regels rond het gebruik van (persoons)gegevens beter worden nageleefd, bijvoorbeeld op het vlak van de AVG en Archiefwet. Anderzijds is er aandacht nodig voor de verwerking van (risico)signalen en de wijze waarop we selecteren voor toezicht. Daaraan wordt al hard gewerkt.

Omgaan met gegevens

Het programma Herstellen, verbeteren en borgen (HVB) verbetert de registratie en het gebruik van meldingen en risicosignalen door het maken van een wettelijk en gevalideerd normenkader in overeenstemming met de privacywetgeving. Tevens zorgt het programma dat nog sneller en adequater geacteerd kan worden als er signalen zijn dat privacyregels worden geschaad.

We werken aan meer bewustzijn voor het zorgvuldig omgaan met gegevens: er komt een onafhankelijk Privacy Office dat toeziet op naleving van privacyregels, medewerkers volgen op dit moment aparte opleidingen en er worden aanpassingen gedaan aan de risicoselectie van de aangifte inkomstenbelasting (‘Selectie aan de Poort’) zodat aan de strengste privacy-eisen wordt voldaan. Om beter verantwoording af te kunnen leggen over onze manier van werken, lichten we bovendien de belangrijkste werkprocessen door en wil de Belastingdienst in 2023 een In Control Statement (ICS) afleggen over 2022, waarin de meest risicovolle processen in de organisatie zijn beschreven.

Duurzaam verwerken van risicosignalen

Het verwerken van risicosignalen en het opsporen van mogelijke fraude is belangrijk voor de verwerking van aangiften van burgers en bedrijven. Deze verwerking moet op een juiste manier gebeuren, in lijn met wet- en regelgeving en met voldoende waarborgen omkleed. Momenteel wordt er gewerkt aan een duurzaam proces voor de verwerking van signalen dat breed binnen de Belastingdienst kan worden gebruikt. Hierbij wordt al vanaf de start gekeken naar belangrijke waarborgen onder andere omtrent de privacywetgeving. Om in de tussentijd ook goed aan onze toezichtstaak te voldoen, is een tijdelijke voorziening ingericht om risicosignalen te verwerken. Deze voorziening wordt voordat deze in gebruik wordt genomen getoetst bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Waarborgen rond risicoselectie

De Belastingdienst maakt in het toezicht soms ook gebruik van selectie op basis van geautomatiseerde systemen. Deze selectie en de eventuele persoonlijke behandeling die op deze selectie volgt, moet met voldoende waarborgen omkleed zijn voor een eerlijke behandeling van burgers. Er wordt daarom door de Belastingdienst samen met externe ondersteuning gewerkt aan een verbeterd waarborgenkader. Daarin staat duidelijk welke gegevens vastgelegd moeten worden en welke waarborgen nodig zijn bij de selectie van bijvoorbeeld aangiften.

Zie ook

Deel deze pagina