Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Samen werken aan oplossingen schuldenproblematiek kinderopvangtoeslag

Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Wanneer zij compensatie krijgen, moeten zij die vaak gebruiken om schulden af te betalen.

Het is moeilijk om zo een nieuwe start te maken. En dat is juist wel wat het kabinet wil. Daarom heeft het Kabinet besloten dat alle schulden die gedupeerde ouders hebben bij de Belastingdienst en Toeslagen worden kwijtgescholden. En dat geldt ook voor andere schulden bij de Rijksoverheid. Denk aan overheidsinstanties als CAK, DUO, UWV, SVB en CJIB. De enige uitzondering hierop zijn schulden als gevolg van ernstig misbruik of fraude.

Daarnaast heeft het kabinet beloofd zich in te zetten voor het vinden van een oplossing voor overige opeisbare schulden die gedupeerde ouders hebben. In onderstaande tekst staat informatie voor schuldeisers.

Register voor schuldeisers

Toeslagen stuurt ouders die op basis van de lichte toets minimaal € 30.000 hebben ontvangen een brief. Deze brief geeft informatie over schulden en de ‘pauzeknop’ (het moratorium). Daarnaast bevat deze brief een speciale code voor schuldeisers. Hiermee kunt u als schuldeiser zelf controleren of een ouder gedupeerd is. U controleert deze gegevens in een hiervoor speciaal opgezet register. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Pauzeknop

Op 9 maart is de wet gepubliceerd die een bijzondere maatregel in werking laat treden, het moratorium (‘pauzeknop’). Deze pauzeknop is bedoeld om gedupeerde ouders en schuldeisers tijd en ruimte te bieden, zolang er nog geen oplossing is voor de schuldenproblematiek van deze ouders. In de tussentijd wordt vanuit de Belastingdienst in overleg met de (koepels van) private partijen gewerkt aan een oplossing. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunt u deze informatie hier vinden.

Dit moratorium is anders dan de pauzeknop die wel vaker wordt afgesproken met schuldeisers, voorafgaand aan een regulier schuldhulpverleningstraject. Dit moratorium is bedoeld om tijd te vinden voor het vinden van een oplossing voor alle betrokken partijen, zowel de ouder als de schuldeiser.

Welke schulden moeten ouders wel betalen en welke niet?

De pauzeknop geldt voor openstaande schulden die ouders vóór 12 februari 2021 hadden. En alleen voor schulden die zijn veroorzaakt doordat er een betalingsachterstand was. ‘Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor aflossingen op een lening, huur, energie, water, een krantenabonnement) vallen níet onder de pauzeknop. Die moeten ouders dus gewoon blijven betalen.

Uitstel

Het moratorium betekent dat er tijdelijk geen titel door een schuldeiser kan worden verkregen om een schuld te laten voldoen. Dit tijdelijke uitstel geldt alleen voor openstaande vorderingen van vóór 12 februari 2021 en op vorderingen die betrekking hebben op een overeenkomst die vóór 31 december 2020 is aangegaan.

Als schuldeiser kunt u aan een ouder nog steeds vragen om de schuld te voldoen. Daarvoor mag u ook herinneringen of aanmaningen sturen. U mag van de rechter echter tijdelijk geen beslag leggen om uw schuld betaald te krijgen. U kunt als schuldeiser ook vrijwillig meewerken aan het moratorium en tijdelijk geen actie ondernemen, zodat deze ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen, tot duidelijk is hoe de oplossing van de schulden er uit komt te zien.

In de tijd dat het moratorium geldt, probeert de Belastingdienst samen met schuldeisers om een oplossing voor de ouder te vinden. Een oplossing waarmee de ouder een nieuwe start kan maken, maar ook u als schuldeiser recht wordt gedaan.

Executoir versus conservatoir beslag

Executoriaal beslag door de deurwaarder gaat over het beslag dat deurwaarders kunnen leggen op een rekening, loon of andere zaken. Deze mag een deurwaarder tijdens het pauzejaar niet uitvoeren. Maar als er al conservatoir beslag ligt, dan blijft dat bestaan.

Voorbeelden

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp)

De pauzeknop geldt niet voor nu lopende Wsnp-trajecten. In een Wsnp-traject zorgt de bewindvoerder ervoor dat er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt. Dat wil zeggen, zolang het Wsnp-traject van kracht is. De Belastingdienst onderzoekt samen met de bewindvoerders wat de beste en snelste manier is om ouders zo goed mogelijk te helpen met hun schuldenprobleem, en om tegelijkertijd een oplossing te vinden voor de schuldeisers.

Een MNSP-traject, een minnelijke schuldregeling, is gebaseerd op afspraken die de ouder samen met schuldhulpverlening heeft gemaakt met zijn schuldeisers. Deze afspraken bestaan vaak uit een betalingsregeling, en die blijft gewoon gelden.

U kunt als schuldeiser wel vrijwillig meewerken aan het moratorium, zodat ook deze ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen.

Afbetalen schulden Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en minnelijke schuldregelingen (Msnp)

Op 20 april 2021 is bekend gemaakt dat Toeslagen alle oorspronkelijke schulden van ouders in een Wspn- en Msnp-traject gaat afbetalen.

Binnen de juridische mogelijkheden doet Toeslagen er alles aan om de ouders in een Wsnp-traject zo snel mogelijk te helpen. Maar om dit te kunnen doen, moet er onder andere nieuwe wetgeving komen. Er moet een zogeheten ‘wettelijke grondslag’ komen om de betaling snel mogelijk te maken. Dat is een ingewikkeld proces, dat enkele maanden duurt.

De pauzeknop geldt niet voor nu lopende Wsnp- en Msnp-trajecten. In een Wsnp-traject zorgt de bewindvoerder ervoor dat er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt. Dat wil zeggen, zolang het Wsnp-traject van kracht is.

De staatssecretaris heeft dit voor de Wsnp onder meer besproken met de rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling (Recofa), bureau WSNP van de Raad voor Rechtsbijstand en beroepsvereniging van Wsnp-bewindvoerders (BBW). Voor de Msnp is dit besproken met de branchevereniging van financiële hulpverleners (NVVK) voor de Msnp en met de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ouders in de Wsnp hoeven met de €30.000 (Catshuisregeling) dus geen schulden af te lossen

Volgens de huidige wet moet de €30.000 compensatie gebruikt worden om schuldeisers af te betalen. Dat wil Toeslagen niet. Daarom is besloten dat het Rijk garant gaat staan voor 100% van de oorspronkelijke schulden. Met deze garantie vraagt Toeslagen Wsnp-bewindvoerders de €30.000 buiten ‘de boedel’ te houden, zoals dat heet. Zodat dat geld ook echt voor de ouder is. Dankzij de garantstelling weten schuldeisers dat ze 100% van de oorspronkelijke schulden terugkrijgen.

Gedupeerde ouders versneld uit de Wsnp

Op 25 mei jl. stuurde Staatssecretaris van Huffelen het ‘Beleidsbesluit Compensatie gedupeerden in schuldentraject’ naar de Tweede Kamer. Dit beleidsbesluit vormt de juridische grondslag voor het afbetalen van de Wsnp-schulden van gedupeerde ouders. Dat is goed nieuws, omdat we hiermee de basis hebben gelegd om gedupeerde ouders versneld uit de Wsnp te halen en omdat we hiermee gehoor geven aan onze gezamenlijke wens om deze ouders zo snel mogelijk te helpen.

Sinds 4 juni 2021 staan wij klaar om verificatielijsten te ontvangen, en over te gaan tot betaling aan de bewindvoerders. Bewindvoerders kunnen hun verificatielijsten sturen naar:

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum Onder vermelding van 'verificatie lijsten WSNP herstel'
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Na ontvangst van de lijst zal UHT Betalen & Innen deze behandelen en, als dat nodig is, contact opnemen met de bewindvoerder.

Minnelijke schuldregeling (Msnp)

Een Msnp-traject, een minnelijke schuldregeling, is gebaseerd op afspraken die de ouder - samen met schuldhulpverlening - heeft gemaakt met zijn schuldeisers. Deze afspraken bestaan vaak uit een betalingsregeling in de vorm van een schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Door dit traject is iemand met schulden na zich drie jaar maximaal ingespannen te hebben, schuldenvrij.

Van ouders in de minnelijke schuldregeling gaat Toeslagen de schulden afbetalen, net als van ouders in een Wsnp-traject. Voor ouders in de schuldbemiddeling gaat het om het resterende openstaande bedrag van de oorspronkelijke schuld. Voor ouders met een saneringskrediet om het openstaande kredietbedrag.

Toeslagen geeft schuldeisers de garantie dat zij uiteindelijk alle eerder genoemde schulden van gedupeerde ouders in een minnelijke schuldregeling betaalt. Voor schuldeisers betekent dit dat zij in geval van een schuldbemiddeling een veel groter deel van hun oorspronkelijke vordering terugkrijgen. Hoe Toeslagen dit precies gaat aanpakken, werken ze op dit moment nog verder uit.

Voor de €30.000 van de Catshuisregeling vraagt Toeslagen schuldhulpverleners om dit geld niet te gebruiken om schulden mee af te lossen. En om de minnelijke schuldregeling op te schorten. Alleen zo kan de ouder de €30.000 zelf houden. De schuldregeling blijft opgeschort, totdat Toeslagen de schulden volledig kan afbetalen. Daarna kan de regeling beëindigd worden.

Telefoonnummer voor schuldhulpverleners Msnp

Vanaf maandag 26 april 2021 kunnen schuldhulpverleners of kredietbanken bellen om te controleren of iemand in een Msnp de compensatie van €30.000 ontvangt.

Toeslagen belt vanaf 28 april 2021 schuldhulpverleners over de uitbetaling aan gedupeerde ouders in de Msnp. De schuldhulpverlener ontvangt voorafgaand aan het telefoontje een sms-bericht. In deze sms staat dat Toeslagen gaat bellen en vanuit welk nummer er gebeld wordt. Toeslagen belt met het nummer: 055-543 4704. Hebt u het telefoontje gemist? Bel dan terug naar nummer: 0800-2358 358.

Het kan gebeuren dat een ouder contact met de schuldhulpverlener opneemt, voordat deze is gebeld door Toeslagen. De schuldhulpverlener kan ook zelf controleren bij Toeslagen of de persoon in de Msnp-regeling inderdaad in aanmerking komt voor de compensatie. De VNG heeft hiervoor een speciaal telefoonnummer en instructies gedeeld met schuldhulpverleners.

Zie voor meer informatie over schulden ook de site van de VNG, met onder andere Vragen en antwoorden en een handreiking moratorium.

Vragen en antwoorden

Op wie heeft het moratorium betrekking?

Op alle ouders die zich voor 12 februari bij de Belastingdienst hebben gemeld.

  • De regeling voorziet eigenlijk in 2 pauzeknoppen: (1) alle ouders die zich hebben gemeld voor 12 februari vallen onder de pauzeknop tot 1 mei. (2) vanaf het moment dat de compensatie is uitgekeerd, geldt de pauzeknop 1 jaar. Door middel van een lichte toets wordt vastgesteld of een “zelfmelder” behoort tot de gedupeerden. Pas als dat is vastgesteld, wordt de compensatie uitgekeerd en gaat dus het tweede deel van de pauzeknop in werking.
  • De pauzeknop is van toepassing op de ouder die zich heeft aangemeld en zijn of haar toeslagpartner (volgens de Awir op 31-12-2020). De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het identificeren van de toeslagpartner. We verwachten over enkele weken de toeslagpartners van alle ouders die zich voor 12 februari hebben gemeld inzichtelijk te hebben.
  • Voor ouders die zich na 12 februari hebben gemeld als gedupeerden geldt dat de pauzeknop ingaat op het moment dat de compensatie is uitgekeerd. Dit geldt dan ook voor hun toeslagpartner.
Hoe worden beslagleggingen gepauzeerd?

Beslagleggingen kunnen alleen via een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Daarom is in samenspraak met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) een gegevensuitwisseling opgezet. Die zorgt ervoor dat als een deurwaarder beslag wil gaan leggen, er een melding verschijnt dat deze persoon op dit moment beschermd is door het moratorium. Er wordt dan niet overgegaan tot executie.

Hoe word ik als schuldeiser geïnformeerd als een executie niet doorgaat?

Als de executie niet doorgaat, wordt u via de gerechtsdeurwaarder op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik als schuldeiser weten of iemand tot de groep gedupeerden behoort?

Toeslagen stuurt ouders die op basis van de lichte toets minimaal € 30.000 hebben ontvangen een brief. Deze brief geeft informatie over schulden en de ‘pauzeknop’ (het moratorium). Daarnaast bevat deze brief een speciale code voor schuldeisers. Hiermee kunt u als schuldeiser zelf controleren of een ouder gedupeerd is. U controleert deze gegevens in een hiervoor speciaal opgezet register. Meer informatie vindt u op deze pagina. Het kan even duren voordat alle gedupeerden de brief hebben ontvangen. Wij vragen u hier enig geduld bij te hebben.

Wat kan ik als schuldeiser in de tussentijd doen?

Als een ouder aangeeft dat hij of zij gedupeerd is, dan hopen wij dat u zich coulant wilt opstellen en de vorderingen wilt pauzeren, tot duidelijk is hoe de oplossing van de schulden van de ouder er uit komt te zien.

Wat gebeurt er als straks blijkt dat een ouder niet tot de groep gedupeerden behoort?

Dan zal/kan vanaf 1 mei 2021 de invordering weer worden opgestart.

Welke gegevens worden gedeeld en met wie?

Om gehoor te kunnen geven aan deze pauzeknop, moeten schuldeisers uiteraard weten wie nu precies tot de groep gedupeerden behoort. Gedupeerde ouders hebben echter ook recht op bescherming van hun privacy (op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarom zoeken we naar mogelijkheden om zo doelgericht en proportioneel mogelijk te zijn. Op dit moment worden de volgende gegevens gedeeld:

  • De persoonsgegevens van de groep die zich voor 12 februari 2021 zelf heeft gemeld (en zodra geïdentificeerd ook de relevante toeslagpartners) wordt gedeeld met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
  • De gerechtsdeurwaarders ontvangen vervolgens updates van de uitkomst van de lichte toets, zodat duidelijk wordt wie tot de groep gedupeerden behoort
  • Om te kunnen uitzoeken welke ouders openstaande schulden hebben, deelt de Belastingdienst de gegevens van gedupeerde ouders ook met een aantal andere overheidsorganisaties. Dat zijn UWV, SVB, DUO, het CAK en het CJIB. Deze organisaties kunnen met deze gegevens dan beoordelen of ze de schulden van gedupeerde ouders kunnen pauzeren of kwijtschelden.

Het delen van gegevens met private schuldeisers zelf kan nu nog niet. Door de privacywetgeving mogen we niet zomaar de persoonsgegevens met organisaties buiten de overheid delen.

Wat betekent de pauzeknop voor schuldeisers van schuldenaren die in de Wsnp zitten?

De pauzeknop geldt niet voor nu lopende Wsnp-trajecten. In een Wsnp-traject zorgt de bewindvoerder ervoor dat schuldeisers niet bij de eigendommen van de ouder kunnen komen, zolang het Wsnp-traject van kracht is. Op 20 april 2021 is bekend gemaakt dat Toeslagen alle schulden in het Wsnp-traject gaat afbetalen. Tot die tijd moet de ouder zich houden aan de Wsnp-afspraken. Maar om het afbetalen van schulden wettelijk mogelijk te maken, is onder andere nieuwe wetgeving nodig. Dat duurt enkele maanden.

Wat betekent de pauzeknop voor ouders die nu in een minnelijke schuldregeling (ook wel 'Msnp') zitten en voor lopende minnelijke trajecten?

Een minnelijke schuldregeling is gebaseerd op afspraken die de ouder – samen met schuldhulpverlening – heeft gemaakt met zijn schuldeisers. Voor ouders in een minnelijk traject geldt de pauzeknop niet. Mede om die reden gaat Toeslagen alle schulden in de minnelijke schuldregelingen van gedupeerden afbetalen.

Ouders die bericht hebben gehad van Toeslagen dat zij in aanmerking komen voor de €30.000, kunnen contact opnemen met de betrokken schuldhulpverlener. Er hoeft niet meer te worden afgelost.

Hoe werkt het afbetalen van schulden door Toeslagen voor ouders in een Wsnp-traject?

Toeslagen stuurt alle Wsnp-bewindvoerders een brief met daarin de garantie dat alle schulden worden betaald en neemt ook persoonlijk contact met hen op.

De bewindvoerder dient bij de rechtbank een verificatielijst in van alle schulden van de ouder. De rechtbank moet die lijst goedkeuren. Daarna dient de bewindvoerder de lijst in bij Toeslagen. Die zal dan de schulden op de lijst afbetalen, zodra de wet dit toestaat.

Als dat is gebeurd, vraagt de bewindvoerder de rechter het Wsnp-traject te beëindigen.

Hoe werkt het afbetalen van schulden door Toeslagen voor ouders in een Msnp-traject?

Voor de minnelijke schuldregeling geldt dat Toeslagen de schuldeisers de garantie geeft dat zij uiteindelijk alle oorspronkelijke schulden van gedupeerde ouders in een minnelijke schuldregeling betaalt. Hoe Toeslagen dit aan wil pakken, werken ze op dit moment nog verder uit.

Wanneer worden de schulden van gedupeerde ouders in een Wsnp-traject afbetaald?

Toeslagen geeft bewindvoerders en schuldeisers garantie dat het 100% van de oorspronkelijke schulden gaat afbetalen. Het Rijk staat hiervoor garant. Maar om dat echt te kunnen uitvoeren, is onder andere nieuwe wetgeving nodig. Dat duurt enkele maanden

Wanneer worden de schulden van gedupeerde ouders in een Msnp-traject afbetaald?

Toeslagen geeft schuldhulpverleners en schuldeisers garantie dat het de schulden in het Msnp-traject betalen, zodat het minnelijk traject zo spoedig mogelijk beëindigd wordt. Het afbetalen van de schuld neemt tijd in beslag. Dit duurt nog even.

Waar vind ik meer informatie over de schuldenaanpak voor gedupeerde ouders?

Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/schulden. Hier staat meer informatie over de schuldenaanpak.

Wat gaat er gebeuren met schulden van gedupeerde ouders die niet in een Wsnp- of Msnp-traject zitten?

Voor deze ouders geldt momenteel de pauzeknop (het moratorium). We werken nog aan een oplossing voor deze schulden.

Wat gaat er gebeuren met schulden van ouders die onder (vrijwillig) bewind staan? Of in het traject zitten om toegelaten te worden tot de Wsnp?

Voor deze ouders geldt momenteel de pauzeknop (het moratorium). We werken nog aan een oplossing voor deze schulden.

Wat gebeurt er met het geld dat ouders gespaard hebben in de boedel?

Als de regeling wordt beëindigd, wordt dit geld terug overgemaakt aan de ouder.

Welke informatie krijgen bewindvoerders en schuldhulpverleners hier nog meer over?
Wat gebeurt er met de BKR-registratie van de gedupeerde ouder als de schulden worden kwijtgescholden?

Een aantal private schuldeisers is aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Zij registreren overeenkomsten en achterstanden op overeenkomsten bij het BKR.
Op basis van de pauzeknop moeten schuldeisers registraties van gedupeerde ouders meteen verwijderen nadat de schulden zijn afgelost of kwijtgescholden. De schuldeiser kan dat zelf doen. Waar nodig kan het BKR hierbij helpen.

Schulden die niet zijn vervallen, bijvoorbeeld lopende kredieten en telefoonabonnementen, hoeven niet uit het BKR te worden verwijderd. De BKR-registratie biedt in dat geval inzicht in de lopende verplichtingen. Deze informatie is belangrijk bij het aangaan van een nieuw krediet.

Kijk voor meer informatie ook op de oudersite van herstel kinderopvangtoeslag. Ook hier staat meer informatie over de schuldenaanpak.