Ga direct naar de inhoud

Samen werken aan oplossingen schuldenproblematiek kinderopvangtoeslag

Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Wanneer zij compensatie krijgen, moeten zij die vaak gebruiken om schulden af te betalen.

Het is moeilijk om zo een nieuwe start te maken. En dat is juist wel wat het kabinet wil. Daarom heeft het Kabinet besloten dat alle schulden die gedupeerde ouders hebben bij de Belastingdienst en Toeslagen worden kwijtgescholden. En dat geldt ook voor andere schulden bij de Rijksoverheid. Denk aan overheidsinstanties als CAK, DUO, UWV, SVB en CJIB. De enige uitzondering hierop zijn schulden als gevolg van ernstig misbruik of fraude.

Daarnaast heeft het kabinet beloofd zich in te zetten voor het vinden van een oplossing voor overige opeisbare schulden die gedupeerde ouders hebben. In onderstaande tekst staat informatie voor schuldeisers.

Pauzeknop

Op 9 maart is de wet gepubliceerd die een bijzondere maatregel in werking laat treden, het moratorium (‘pauzeknop’). Deze pauzeknop is bedoeld om gedupeerde ouders en schuldeisers tijd en ruimte te bieden, zolang er nog geen oplossing is voor de schuldenproblematiek van deze ouders. In de tussentijd wordt vanuit de Belastingdienst in overleg met de (koepels van) private partijen gewerkt aan een oplossing. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunt u deze informatie hier vinden.

Dit moratorium is anders dan de pauzeknop die wel vaker wordt afgesproken met schuldeisers, voorafgaand aan een regulier schuldhulpverleningstraject. Dit moratorium is bedoeld om tijd te vinden voor het vinden van een oplossing voor alle betrokken partijen, zowel de ouder als de schuldeiser.

Welke schulden moeten ouders wel betalen en welke niet?

De pauzeknop geldt voor openstaande schulden die ouders vóór 12 februari 2021 hadden. En alleen voor schulden die zijn veroorzaakt doordat er een betalingsachterstand was. ‘Normale’ maandelijkse betalingen (bijvoorbeeld voor aflossingen op een lening, huur, energie, water, een krantenabonnement) vallen níet onder de pauzeknop. Die moeten ouders dus gewoon blijven betalen.

Uitstel

Het moratorium betekent dat er tijdelijk geen titel door een schuldeiser kan worden verkregen om een schuld te laten voldoen. Dit tijdelijke uitstel geldt alleen voor openstaande vorderingen van vóór 12 februari 2021 en op vorderingen die betrekking hebben op een overeenkomst die vóór 31 december 2020 is aangegaan.

Als schuldeiser kunt u aan een ouder nog steeds vragen om de schuld te voldoen. Daarvoor mag u ook herinneringen of aanmaningen sturen. U mag van de rechter echter tijdelijk geen beslag leggen om uw schuld betaald te krijgen. U kunt als schuldeiser ook vrijwillig meewerken aan het moratorium en tijdelijk geen actie ondernemen, zodat deze ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen, tot duidelijk is hoe de oplossing van de schulden er uit komt te zien.

In de tijd dat het moratorium geldt, probeert de Belastingdienst samen met schuldeisers om een oplossing voor de ouder te vinden. Een oplossing waarmee de ouder een nieuwe start kan maken, maar ook u als schuldeiser recht wordt gedaan.

Wet schuldsanering natuurlijke personen(WSNP) en Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP)

De pauzeknop geldt niet voor nu lopende Wsnp-trajecten. In een Wsnp-traject zorgt de bewindvoerder ervoor dat er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt. Dat wil zeggen, zolang het Wsnp-traject van kracht is. De Belastingdienst onderzoekt samen met de bewindvoerders wat de beste en snelste manier is om ouders zo goed mogelijk te helpen met hun schuldenprobleem, en om tegelijkertijd een oplossing te vinden voor de schuldeisers.

Een MNSP-traject, een minnelijke schuldregeling, is gebaseerd op afspraken die de ouder samen met schuldhulpverlening heeft gemaakt met zijn schuldeisers. Deze afspraken bestaan vaak uit een betalingsregeling, en die blijft gewoon gelden.

U kunt als schuldeiser wel vrijwillig meewerken aan het moratorium, zodat ook deze ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen.

Executoir versus conservatoir beslag

Executoriaal beslag door de deurwaarder gaat over het beslag dat deurwaarders kunnen leggen op een rekening, loon of andere zaken. Deze mag een deurwaarder tijdens het pauzejaar niet uitvoeren. Maar als er al conservatoir beslag ligt, dan blijft dat bestaan.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: De maandelijkse betaling van de hypotheek valt níet onder de pauzeknop. De ouder moet die dus gewoon blijven betalen. Heeft de ouder een schuld omdat hij of zij vóór 12 februari 2021 de hypotheek al niet meer niet kon betalen? Dan geldt het moratorium voor de schuld die daardoor is ontstaan. De normale maandelijkse betalingen moet de ouder wel blijven betalen.

Voorbeeld 2: De ouder heeft iets gekocht op afbetaling, bijvoorbeeld een auto of een tv. Of er is sprake van een sportschoolabonnement. Dan moet de maandelijkse afgesproken termijn hiervoor gewoon worden betaald. Voor financiële afspraken waarbij geen betalingsachterstand is, moeten de rekeningen gewoon worden betaald.

Voorbeeld 3: De ouder krijgt een aanmaning voor een tandartsrekening. Er is een betalingsachterstand die is ontstaan vóór 12 februari 2021. Of de ouder krijgt een herinnering dat hij voor 12 februari 2021 een betaling van zijn huur heeft gemist. Die rekeningen voor de betalingsachterstand vallen onder het moratorium.

Voorbeeld 4: Een ouder kan deze maand de huur niet betalen en loopt daarom een betalingsachterstand op. Hij krijgt hiervoor een aanmaning. Omdat de betalingsachterstand is opgelopen na 12 februari 2021, valt deze niet onder het moratorium. De ouder moet deze aanmaning betalen.

Voorbeeld 5: De ouder heeft een regeling met een incassobureau om een oude betalingsachterstand af te lossen. Deze periodieke betalingen kan de ouder niet zomaar stoppen. De ouder heeft hierover met het incassobureau afspraken gemaakt en een overeenkomst gesloten. Deze aflossingen moeten dus gewoon worden betaald.

 

Vragen en antwoorden

Kijk voor meer informatie ook op de oudersite van herstel kinderopvangtoeslag. Ook hier staat meer informatie over de schuldenaanpak.