Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Over de Belastingdienst

Aanpassingen in afgifte rulings

19 februari 2018 01:00

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat de praktijk van het afgeven van zekerheid vooraf aan grote bedrijven centraler vormgeven. Aanleiding hiervoor is onderzoek naar ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter, afgegeven in de afgelopen jaren. Het is de vraag, gezien het voornemen van het kabinet in het regeerakkoord om brievenbusconstructies tegen te gaan, of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. 

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Om de transitie van de rulingpraktijk te begeleiden is de bewindsman onder meer van plan een adviesgroep met externe onafhankelijke experts in het leven te roepen die als klankbord voor de herzieningsplannen zal dienen.

Onderzoek

Het onderzoek naar de afgifte van de 4.462 rulings met een internationaal karakter is gedaan in samenspraak met de Auditdienst Rijk. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een individuele belastingplichtige waarin de Belastingdienst zekerheid vooraf geeft over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen.

Dit onderzoek wijst uit dat de interne procedures niet in alle gevallen foutloos zijn gevolgd. Van de 3.101 rulings die het APA/ATR-team heeft afgegeven, kon in 6 gevallen niet worden vastgesteld of de procedures juist waren gevolgd. Voor de 1.361 overige rulings zijn bij 72 rulings procedurele fouten vastgesteld.

Substance-eisen

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor Snel mede aanleiding om de praktijk van het afgeven van rulings te herzien. De herziening betreft zowel de afgifte als de inhoud van de rulings.

Snel kondigt aan dat hij de door zijn voorganger geschetste opties voor de aanpassing van de substance-eisen zal betrekken bij zijn onderzoek, zodat alleen bedrijven die echt toegevoegde waarde hebben in Nederland, een ruling kunnen krijgen. Ook gaat Snel bekijken in hoeverre het geven van zekerheid vooraf nog steeds passend is bij alle fiscale verschijningsvormen.

Snel: “Het is de vraag, gezien het voornemen van het kabinet in het regeerakkoord om brievenbusconstructies tegen te gaan, of nog zekerheid vooraf moet worden gegeven aan bedrijven die een beperkte bijdrage leveren aan de reële economie. Daarom onderzoek ik een verscherping van de substance-eisen.”

Afgifte van rulings

Om de kwaliteit en robuustheid van de Nederlandse rulingpraktijk verder te waarborgen gaat Snel de afgifte van de rulings centraler laten coördineren zodat meer grip ontstaat op het proces van afgifte. De kwaliteit wordt hierdoor verder geborgd. Bovendien wordt zo de eenheid van beleid en uitvoering gegarandeerd. Eenduidige en heldere vastlegging maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast zullen er heldere competentie voorschriften en werkinstructies worden ontwikkeld waardoor er geen twijfel kan ontstaan over het proces van afgifte van rulings.

Op dit moment loopt het inhoudelijke onderzoek naar rulings die zijn afgegeven door het APA/ATR-team. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De uitkomsten hiervan zullen ook gebruikt worden bij de herziening. Deze resultaten stuurt Snel naar de Kamer als bijlage bij de volgende halfjaarsrapportage.

Vestigingsklimaat

Het kabinet blijft onverminderd voorstander om in een vroeg stadium duidelijkheid te scheppen en discussies tussen belastingplichtigen en belastingdienst ‘aan de voorkant’ te beslechten. Snel: “Vooroverleg en het geven van zekerheid vooraf vormen kernelementen in het toezicht van de Belastingdienst en zijn een belangrijke pijler van ons vestigingsklimaat.”

Zie ook